Rosh Hashana at the Lake (Tashlich) 

 
PHOTO-2018-08-22-14-56-40 (1).jpg